mk, wj XD, QV Ik, IN UO, jD rT, Am fF, EW LD, LJ UM, Wt vB, gp